بخشنامه اتاق اصناف در خصوص نصب و استفاده از دوربین پایش تصویری اماکن و مراکز تجاری و پاساژها و واحد های صنفی

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص نصب و استفاده از دوربین پایش تصویری اماکن و مراکز تجاری و پاساژها و واحد های صنفی