بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص شماره های اقتصادی اختصاصی مودیان مالیاتی در راستای قانون پایانه های فروشگاهی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص شماره های اقتصادی اختصاصی مودیان مالیاتی در راستای قانون پایانه های فروشگاهی