دستورالعمل سازمان امور مالیاتی پیرامون رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش ها بانکی لغایت عملکرد سال 1399

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی پیرامون نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی با توجه به آرای متعدد صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری در نحوه عملکرد سال1399

دانلود دستورالعمل سازمان امور مالیاتی پیرامون نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی